வியாழன், 11 ஜனவரி, 2018

கண் காணிப்பு

கட்டங்களுக்குள் அகப்பட்டிருக்கிறேன்.
அதனுள்
பல்லாயிரம் விழிகளும் செவிகளும்
இடைவிடாது உற்று நோக்குகின்றன.
வானம் தெரிவதற்கான அறிகுறி ஒன்றுமில்லை.
கழிவறைக்குள் நுழைகையில்,
அந்தக் குமிழ், நீள் மற்றும் கரங்குக் கண்கள்
முறையே முன்னும் பின்னும் பிரதியெடுத்து
சேமிக்கும் பணியில் ஓயாது உருளுகின்றன.
என் நிர்வாணங்கள்
அதன் பதிவேடுகளில் சரிவர அடுக்கி பாதுகாக்கப்படுகின்றன
மனிதனாக்கப்பட்டதற்காக
இயந்திரங்கள்
தண்டனைகளைப் பட்டியலிட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது,
நான் வானத்தைப் பார்த்துவிடும் எத்தனத்தில்
என் தலைக்கு மேல் உருட்டும் கண்களைப்
பிரதியெடுத்து            
நிர்வாணப்படுத்தத் தொடங்கினேன்.
கட்டங்கள் ஒன்றும் அவ்வளவு சிக்கலானவில்லைதான்
இப்பொழுது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக